Промяна на MAC адреса на мрежова карта под Ubuntu

Има много причини, поради които може да искате да промените MAC адреса на мрежовата си карта.

В настояшата статия ще ви покажем как да постигнете това с минимални усилия.

За целта изпълняваме следната команда в конзолата:

sudo nano /etc/network/interfaces

Файлът трябва да съдържа мрежовата карта, която обикновено е eth0. Ако имате включено DHCP файлът ще изглежда така:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

За да променим MAC адреса трябва да добавим нов ред. Файлът трябва да придобие подобен вид:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether 01:02:03:04:05:06

Запазваме файла. Накрая е необходимо да рестартираме мрежовата карта, за да може промените да влязат в сила.

sudo /etc/init.d/networking restart

Забележка: MAC адресът трябва да е в същия формат като в примера.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net